Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu

      Co to jest?
Regulamin CZ. I

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W MIELCU 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Mielcu, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

1)        kierowanie pracą komendy powiatowej;

2)        strukturę organizacyjną komendy powiatowej;  

3)        zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4)        wzory pieczęci i stempli;

5)        liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

§2.1. Komenda powiatowa jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych Państwowej   Straży Pożarnej.

2.    Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu mieleckiego.

3.    Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Mielec.

          § 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)        KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;

2)        OSP - ochotniczą straż pożarną;

3)        jrg - jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

4)        ksr-g - krajowy system ratowniczo-gaśniczy.

Rozdział 2

Kierowanie pracą komendy powiatowej

§4.1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Mielcu, zwanego dalej „komendantem powiatowym”,
zastrzega się:

1)        dokumentację dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji                   
i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, 
są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2)        dokumentację kierowaną do KW PSP,  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej                          
i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3)        pisma kierowane do senatorów i posłów;

4)        odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;

5)        zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego oraz pracowników  i strażaków komendy powiatowej;

6)        zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

7)        władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego, jako organu administracji publicznej.

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację  z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust.1, lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie komendanta powiatowego.

3.    Komendant powiatowy lub zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

Rozdział 3

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

§5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)       WydziałOperacyjno-Rozpoznawczy                           -symbolPRZ;                           

2)        Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski               - symbol – POT;

3)        Sekcja  Finansów                                                      - symbol – PF; 

4)        Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Mielcu          - symbol - PJRG-1;

5)    Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Mielcu          - symbol - PJRG-2.

§6.1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1)        Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski;

2)        Sekcja Finansów.

2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

1)        Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy;

2)        Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze.  

§7.1. Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy realizuje zadania w zakresie spraw:

1)      operacyjnych;

2)      szkoleniowych;

3)      kontrolno-rozpoznawczych;

4)      informatyki;

5)      łączności;

6)      obronnych;

7)      ochrony informacji niejawnych.

2. Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski realizuje zadania w zakresie spraw:

1)      organizacyjnych i archiwizacji;

2)      kadrowych;

3)      kwatermistrzowskich;

4)      technicznych;

5)      bezpieczeństwa i higieny pracy.